Všeobecné obchodné podmienky

(ďalej len „VOP“)

Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a fyzickou osobou, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese … (ďalej len „internetová adresa“). Predávajúci: Ing. Ľubica Farkasová, IČO: 53379977, DIČ: 1049705140, Attidova 1433/12, 851 10 Bratislava-Rusovce, zapísaná v ŽR Okresného úradu Bratislava č. 110-293033, mobil: 0908 723 883, e-mail: lubica@lubicafarkasova.sk (ďalej len „predávajúci“) Správcom stránky www.lubicafarkasova.sk je predávajúci. Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je: 1) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 2) Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava. Služby sú poskytované kupujúcemu podľa jeho výberu na internetovej stránke predávajúceho prostredníctvom balíka služieb alebo individuálnych služieb podľa ponuky uvedenej na internetovej stránke (ďalej aj ako „služba“), a to najmä:

Koučing a poradenstvo s použitím numerológie

a) Dĺžka trvania konzultácií je vopred stanovená v objednanom balíku. b) V prípade oneskorenia kupujúceho na dohodnutý termín poskytnutia služby formou konzultácie (online/ telefonickej/ osobnej) bude stanovený čas konzultácie dodržaný – konzultácia skončí vo vopred dohodnutom čase. Ak sa oneskorí predávajúci, stratený čas bude kupujúcemu vynahradený počas predmetnej konzultácie alebo v neskoršom termíne. c) V prípade potreby zmeny termínu konzultácie alebo jej zrušenia platí stanovená lehota na zmenu alebo zrušenie termínu minimálne 24 hodín vopred. Zrušenie termínu alebo jeho preklad po tejto lehote, rovnako ako nedostavenie sa kupujúceho na termín bude automaticky účtované vo výške 100% sumy, resp. považované za realizovanú konzultáciu v rámci objednanej služby.

Koučing a poradenstvo (Gallup CliftonStrengths)

a) Dĺžka trvania konzultácií je vopred stanovená v objednanom balíku. b) V prípade oneskorenia kupujúceho na dohodnutý termín poskytnutia služby formou konzultácie (online/ telefonickej/ osobnej) bude stanovený čas konzultácie dodržaný – konzultácia skončí vo vopred dohodnutom čase. Ak sa oneskorí predávajúci, stratený čas bude kupujúcemu vynahradený počas predmetnej konzultácie alebo v neskoršom termíne. c) V prípade potreby zmeny termínu konzultácie alebo jej zrušenia platí stanovená lehota na zmenu alebo zrušenie termínu minimálne 24 hodín vopred. Zrušenie termínu alebo jeho preklad po tejto lehote, rovnako ako nedostavenie sa kupujúceho na termín bude automaticky účtované vo výške 100% sumy, resp. považované za realizovanú konzultáciu v rámci objednanej služby.

Objednávka a uzavretie zmluvy

Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho na internetovej stránke a pri poskytovaní služby v oblasti Nordic walking aj prostredníctvom objednávky vo FB skupine predávajúceho https://www.facebook.com/groups/2882510301985096. K uzavretiu zmluvy dochádza zaslaním objednávky kupujúcim a akceptáciou týchto VOP. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, zmluva je uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu službu a záväzok kupujúceho službu prevziať a zaplatiť predávajúcemu dohodnutú cenu, a to za podmienok určených v týchto VOP. Zaslaná objednávka je pre kupujúceho záväzná a zakladá povinnosť úhrady ceny za službu.

Ceny služieb a ich úhrada

Ak si kupujúci objedná službu, je povinný uhradiť cenu za službu v zmysle cenníka uvedeného na internetovej stránke. Cena za službu je konečná (celková) a zahŕňa akékoľvek a všetky náklady predávajúceho potrebné na dodanie služby. Cena za Službu je uvedená bez DPH, nakoľko predávajúci nie je platiteľ DPH. Cenu za službu môže kupujúci uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

  • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho uvedený na faktúre

Faktúru za službu zašle predávajúci kupujúcemu v elektronickej podobe na emailovú adresu uvedenú v objednávke. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie dohodnutej sumy na účet predávajúceho. Splatnosť faktúry za službu je 7 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu emailom. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred dodaním služby nie je zálohou.

Dodanie služby

Predávajúci poskytne svoje služby (konzultácie, tréningy, kurzy) v termíne, ktorý si kupujúci zakúpil a rezervoval na internetovej stránke www.lubicafarkasova.sk. Predávajúci poskytuje svoje služby vo forme konzultácií osobne, telefonicky alebo online, a to podľa preferencie kupujúceho uvedenej pri zadávaní objednávky. Služba bude kupujúcemu dodaná až po prijatí úhrady ceny za službu podľa podmienok konkrétneho balíka. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie ceny za službu na účet predávajúceho. Kupujúci je informovaný o prijatí platby emailom bezodkladne. Služba bude poskytnutá po prijatí úhrady v rámci dohodnutého termínu.

Súčinnosť kupujúceho

Kupujúci berie na vedomie, že na riadne poskytnutie služby koučingu a poradenstva s použitím numerológie je nevyhnutné a) uvedenie pravdivých a úplných údajov v objednávke služby a v obdržaných dotazníkoch; pri poskytovaní poradenstva s použitím numerológie aj dátum narodenia; b) zaplatenie ceny za objednanú službu; c) zúčastnenie sa konzultácie alebo konzultácií podľa obsahu objednanej služby osobne, online alebo telefonicky. Služba sa považuje za dodanú v prípade, že ku konzultácii nedôjde zo strany kupujúceho aj napriek minimálne 3 náhradným termínom konzultácie zo strany predávajúceho.

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu zaslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy na kontaktný email predávajúceho alebo poštou na adresu sídla predávajúceho. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade ak: a) kupujúci pre službu koučingu v oblasti zdravia uvedie medicínsku diagnózu/diagnózy, ktoré podľa predávajúceho vyžadujú lekársku starostlivosť; b) personálne, technické alebo organizačné kapacity predávajúceho nebudú umožňovať dodať služby kupujúcemu v dodacích lehotách podľa týchto VOP. Odstúpením od zmluvy sa zmluva ruší od začiatku a zmluvné strany sú povinné si navzájom vrátiť všetko, čo podľa nej dostali. V prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od vrátiť všetky už zaplatené platby za službu kupujúcemu. Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku nemôže okrem iného odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej bolo poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

V prípade pobytu organizovaného predávajúcim, storno poplatky sú nasledovné:

  • 31 a viac dní bez storno poplatku
  • 30 – 15 dní pred nástupom na pobyt storno poplatok 30% z celkovej sumy za ubytovanie
  • 14 – 8 dní pred nástupom na pobyt storno poplatok 60% z celkovej sumy za ubytovanie
  • 7 – 0 dní pred nástupom na pobyt storno poplatok 100% z celkovej sumy za ubytovanie, t.j. ubytovanie sa platí v plnej výške.

Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých osobných údajoch, ak mu budú sprístupnené kupujúcim. Pri nakladaní s osobnými údajmi sa predávajúci zaväzuje postupovať v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len ako „nariadenie GDPR“ ) a zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov. Presné zásady nakladania a ochrany osobných údajov sú uvedené na stránke predávajúceho: www.lubicafarkasova.sk.

Reklamácie

Kupujúci je povinný akékoľvek svoje reklamácie oznámiť predávajúcemu ihneď poštou alebo e-mailom na kontaktné údaje predávajúceho. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie. Za reklamáciu sa nepovažuje reklamácia spočívajúca v oneskorených nárokoch a požiadavkách kupujúceho, ktoré neboli uplatnené bezprostredne pri objednávaní služby, pred dodaním služby alebo počas dodávania služby.

Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napríklad e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Osobitné ustanovenia

Služby koučingu a poradenstva s použitím numerológie, predovšetkým v oblasti zdravia, nemôžu byť interpretované ako lekárske rady alebo iné zdravotnícke postupy a názory, nie sú určené na diagnostiku ani liečbu ochorení a nenahrádzajú individuálnu konzultáciu s lekárom. Predávajúci nepreberá žiadnu zodpovednosť za následky priameho či nepriameho aplikovania alebo neaplikovania informácií diskutovaných počas koučingu a poradenstva a nemôže garantovať výsledok uvedených odporúčaní. Predávajúci dodáva kupujúcemu službu v obvyklej kvalite pre účel dohodnutý zmluvnými stranami a pre kupujúceho na mieru, s prihliadnutím na osobitné požiadavky kupujúceho. Predávajúci nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a v súvislosti so službou nedáva žiadne garancie zlepšenia zdravotného stavu kupujúceho a nezodpovedá za žiadnu škodu v zmysle zákona č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, v znení neskorších predpisov.

Záverečné ustanovenia

Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, a to odo dňa uzavretia zmluvy (akceptáciou VOP kupujúcim) až do úplného poskytnutia služby predávajúcim alebo márneho uplynutia lehoty na poskytnutie služby z dôvodu neposkytnutia súčinnosti kupujúcim, podľa toho, čo nastane skôr. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v objednávke. Tieto VOP a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny VOP bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. Zmenené VOP nadobúdajú účinnosť ich zverejnením na internetovej stránke predávajúceho. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2021.