Správca

Správu osobných údajov vykonáva Ing. Ľubica Farkasová, IČO: 53379977, DIČ: 1049705140, Attidova 1433/12, 851 10 Bratislava-Rusovce, zapísaná v ŽR Okresného úradu Bratislava č. 110-293033, mobil: 0908 723 883, e-mail: lubiac@lubicafarkasova.sk (ďalej len „správca“), ktorá spracúva poskytnuté osobné údaje, v súlade s ustanoveniami Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), a to v súvislosti s prevádzkou webovej stránky www.lubicafarkasova.sk., t.j. určuje ako budú spracované, za akým účelom a na ako dlho.

Kontaktné údaje správcu sú uvedené vyššie a nachádzajú sa aj na www.lubicafarkasova.sk

Správca  sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých osobných údajoch, ak mu budú sprístupnené dotknutou osobou. Pri nakladaní s osobnými údajmi sa správca  zaväzuje postupovať v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“ ) a zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Správca spĺňa všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rešpektujeme Vaše právo na súkromie. Nižšie nájdete podrobné informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame, za akým účelom, na akú dlhu dobu, komu ich poskytujeme ďalej, aké máte práva. Požadujeme len tie informácie, ktoré nám sami chcete poskytnúť a tie, ktoré sú nevyhnutné k poskytovaniu služieb (ďalej „služby“).

Dotknutá osoba

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba – návštevník internetovej stránky www.lubicafarkasova.sk, ktorý vyplnil formulár, zrealizoval online registráciu alebo objednávku.

Požadované osobné údaje

Zhromažďujeme informácie, ktoré uvádza dotknutá osoba keď vyplní formulár na webstránke, zrealizuje online registráciu alebo objednávku :

a) základné údaje potrebné pre poskytnutie služby:

1. koučing a poradenstvo v oblasti zdravia: meno, priezvisko, email, telefónne číslo, pohlavie, vek, dátum narodenia, údaje týkajúce sa stravovacích návykov, zloženia stravy a návykov životného štýlu (stres, spánok, pohyb), osobné údaje týkajúce sa zdravia dotknutej osoby (výsledky lekárskych vyšetrení, alergény, lieky, diagnóza)

2. nordic walking: meno, priezvisko, email, telefónne číslo

b) údaje pre spracovanie účtovných dokladov – právnym základom spracúvania osobných údajov sú osobitné predpisy (napr. zákon o účtovníctve). Na tento účel správca spracúva nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Využívanie osobných údajov

Poskytnutie uvedených osobných údajov je nevyhnutné za účelom kvalitného a odborného poskytnutia objednanej služby. Poskytnuté údaje slúžia na vedenie úspešných a efektívnych konzultácií, programov, analýz a odporúčaní a v prípade služby nordic walking na účely registrácie a komunikácie s klientom.

Osobné údaje využívame aj na účely splnenia si všeobecným právnym predpisom požadovaných povinností, napr. vystavovanie faktúr a vedenie účtovníctva.

Uchovávanie osobných údajov

Osobné údaje uchovávame najdlhšie dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Vo všeobecnosti, doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov.

Osobné údaje získané počas konzultácií koučingu a poradenstva sú uchovávané počas doby koučingu a následne 12 mesiacov po ukončení, pokiaľ klient nepožiada o ich skoršie vymazanie.

Údaje pre spracovanie účtovných dokladov sa uchovávajú počas doby stanovenej zákonom o účtovníctve.

Po skončení účelu spracovania budú všetky poskytnuté osobné údaje bezpečne zlikvidované.

Marketing

E-mailová adresa, poskytnutá pri zadaní objednávky bude použitá pre zasielanie informácií a aktualizácií týkajúcich sa objednávky ako aj na účely komunikácie s klientom. Za účelom vzájomnej komunikácie a kontaktovania klienta bude použité aj poskytnuté telefónne číslo.

Poskytovanie osobných údajov tretím osobám

K osobným údajom poskytnutým klientom môžu mať prístup zamestnanci alebo spolupracovníci správcu.

Pre zabezpečenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré správca nedokáže poskytovať vo vlastnej réžii, využíva služby a aplikácie spracovateľov:

  • Mailerlite
  • Facebook
  • Reservio
  • Reenio
  • Google
  • SimpleShop

Ochrana osobných údajov

Správca prehlasuje, že podnikol všetky technické a organizačné opatrenia na ochranu poskytnutých osobných údajov pred stratou, manipuláciou a neoprávneným prístupom. Bezpečnostné opatrenia na zabránenie straty, manipulácie a neoprávneným prístupom správca neustále aktualizuje v súlade s technologickým pokrokom a vývojom.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má práva podľa § 19 – 30 zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov(ďalej len „Zákon“), ktoré môže kedykoľvek uplatniť u správcu emailom, telefonicky alebo poštou.

Medzi tieto práva patrí aj právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov. Tento súhlas je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek písomne odvolať, a to vo forme zaslania oznámenia na e-mailovú adresu správcu: lubiac@lubicafarkasova.sk alebo poštou na adresu správcu uvedenú vyššie.

Poskytovanie údajov mimo EÚ

Spracovanie poskytnutých osobných údajov bude vykonávané výlučne na území EU.

Mlčanlivosť

Správca, ako aj všetci jeho zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú mať prístup k poskytnutým osobným údajom alebo budú spracovávať osobné údaje dotknutej osoby, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by mohlo ohroziť zabezpečenie poskytnutých osobných údajov. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení zmluvných záväzkov. Bez písomného súhlasu dotknutej osoby správca nevydá poskytnuté osobné údaje žiadnej inej tretej strane.

Cookies

Pri používaní internetovej stránky www.lubicafarkasova.sk je zaznamenávaná IP adresa dotknutej osoby a čas, ako dlho sa na stránke zdrží. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracované len na základe súhlasu dotknutej osoby.

Naše webové stránky je možné prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môže dotknutá osoba na svojom počítači zakázať.